กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชาญวิทย์ จันทะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาววรรณวิภา เผือดนอก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวนันทพร หิทธิเดช
ครู
นางสาวกมลรัตน์ ภูเขาเขียว
ครูผู้ช่วย
นายสุทัศน์ พาธรรม
ครูอัตราจ้าง