กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชาญวิทย์ จันทะวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวนันทพร หิทธิเดช
ครู
นางสาวกมลรัตน์ ภูเขาเขียว
ครูผู้ช่วย
นางสาวจุไรรัตน์ คลังวงษ์
พนักงานราชการ
นายสุทัศน์ พาธรรม
ครูอัตราจ้าง