กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณฑา บริบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสงกรานต์ สาระมณี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางมัลลิกา ชาลีคาร
ครู
นางสาวไอรดา ประครองญาติ
ครู