กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมณฑา บริบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายสงกรานต์ สาระมณี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรักษ์ มาสา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางมัลลิกา ชาลีคาร
ครู