คณะผู้บริหารโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

ดร.วัชระ คงแสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยาพร กินบุญ
รองผู้อำนวยการโรเงรียน

นายประชา เทนอิสสระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
นายพรพนา พาโคกทม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสงกรานต์ สาระมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ