คณะบริหาร


นายวัชระ คงแสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

นายพรพนา พาโคกทม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ
นายประชา เทนอิสสระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสงกรานต์ สาระมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นางมณฑา บริบูรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน