บุคลากรโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

ดร.วัชระ คงแสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายประชา เทนอิสระ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
นายพรพนา พาโคกทม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสงกรานต์ สาระมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสุภาพร โคตรมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณฑา บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัณฑิมา ทิศสีราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี เทนอิสสระ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ สีมาตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันทนา วงษ์วรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา ดีมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปัทมพันธ์ ปัทมสีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาบฟ้า พัชรโภคินกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนวลรดา ก้อนคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวหมอจันทร์ เจริญอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเสาวลักษณ์ สาระมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิราธร มณีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุจิตราภรณ์ ไพศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเฉลิมชัย โคตุเคน
ครูชำนาญการ
นางศราวุธ จันทร์วิเศษ
ครูชำนาญการ
นายอภิรักษ์ มาสา
ครูชำนาญการ
นายภาณุพงศ์ อุณชาติ
ครูชำนาญการ
นางสาววาสนา เชิดหนองผือ
ครูชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต. สุมังครัตน์ โคตรมณี
ครู ค.ศ. 1
นายชาญวิทย์ จันทวงษ์
ครู ค.ศ. 1
นางมัลลิกา ชาลีคาร
ครู ค.ศ. 1
นางสาวนันทพร หิทธิเดช
ครู ค.ศ. 1
นางสาวชนนิกานต์ อัศวจิตต์ภักดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวกมลรัตน์ ภูเขาเขียว
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุสิรา ฝ่ายสงฆ์
ครูผู้ช่วย
นายธนวัฒน์ ทาอามาตย์
ครูผู้ช่วย
นายมานิต ชาวงษ์
พนักงานราชการ
นางรัชนีพร ศิริแสง
พนักงานราชการ
นางสาวจุไรรัตน์ คลังวงษ์
พนักงานราชการ
นางสาวจตุพร ขันอาษา
ครูอัตราจ้าง
Mr.Anik Barua
ครูอัตราจ้าง
นายสุทัศน์ พาธรรม
ครูอัตราจ้าง
นายณัฐวัฒน์ วงธานี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายเทพณรินทร์ โคตรมณี
ครูกีฬา
นายชาติชาย ชาติชนะ
ครูกีฬา
นางสาวชุติมา ชาสี
ธุรการ
นายไกรสร พลเคน
ลูกจ้างชั่วคราว
นางหนูกาน พลเคน
ลูกจ้างชั่วคราว
นายสมาน ศรีวะสุทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางพิกุล ประดับแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว