ประวัติโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

ประวัติโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภท สหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งขึ้นตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายนิพนธ์ ศศิธร) ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2518 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประเภทสามัญ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2518 โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนตอนแรก 58 คน ในระยะเริ่มแรกกรมสามัญศึกษายังไม่ได้จัดอัตรากำลังครูมาทันตามกำหนด ทางราชการจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายเทียบ เทนอิสสระ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแวงใหญ่ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ไปพลางก่อน สถานที่ทำการสอนครั้งแรกได้อาศัยหอประชุมโรงเรียนบ้านแวงใหญ่เป็นที่ทำการสอน วันที่ 31 ตุลาคม 2518 ทางราชการโดยกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา คำภักดี วุฒิ กศ.บ. ครูโทจากโรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ ตามคำสั่งของกรมสามัญศึกษาที่ 3851 / 2521 วันที่ 29 ธันวาคม 2519 โรงเรียนได้ย้ายมาเรียนที่อาคารชั่วคราวที่ชาวบ้านแวงใหญ่ และผู้ปกครองนักเรียนเสียสละสร้างให้ ณ บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน เป็นอาคารเรียนชั่วคราว 4 ห้องเรียน มุงสังกะสี พื้นดินอัดแน่น ก่อนหน้านั้นได้มีการสร้างบ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง และห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง โดยใช้งบประมาณ ปี 2519 เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท

ที่ตั้ง : โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม เลขที่ 93 หมู่ 7 บ้านเมืองทอง ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

การติดต่อ  0 – 4349 -6055

Web : http://www.wyk.ac.th/

e-mail: waengyai.ac.th@gmail.com

อาณาเขต
ทิศเหนือ จรด ที่นาชาวบ้าน
ทิศตะวันออก จรด ที่นาชาวบ้าน
ทิศใต้ จรด ถนนเทศบาล ผ่านหมู่บ้านเมืองทอง
ทิศตะวันตก จรด สถานีตำรวจ อำเภอแวงใหญ่

ผู้บริหาร
ปัจจุบันชื่อ นายวัชระ คงแสนคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

ปรัชญาประจำโรงเรียน
ปัญญาประดุจดังอาวุธ

คำขวัญประจำโรงเรียน
วินัยดี วิทยาเด่น เน้นคุณธรรม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกราชพฤกษ์ (ดอกคูณ)

พระประจำโรงเรียน
พระศรีโลกานารถศาสดา

สีประจำโรงเรียน
แดง เหลือง

ตราประจำโรงเรียน
คบเพลิงวางอยู่บนหนังสือล้อมรอบวงกลม
คบเพลิง – แสงสว่างแห่งปัญญา
หนังสือ – คลังแห่งความรู้ วงกลม – ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ในกรอบอันชอบธรรม

อักษรย่อของโรงเรียน

ว.ว.