กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ว่าที่ ร.ต.สุมังครัตน์ โคตรมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
นายธนวัฒน์ ทามาตย์
ครูผู้ช่วย
นายเทพณรินทร์ โคตรมณี
ครูกีฬา