กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเฉลิมชัย โคตุเคน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางอารีรัตน์ สีมาตร
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายมานิต ชาวงษ์
พนักงานราชการ