กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอารีรัตน์ สีมาตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายมานิต ชาวงษ์
พนักงานราชการ