กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางวันทนา วงษ์วรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประชา เทนอิสสระ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายพรพนา พาโคกทม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุนันทา ดีมาก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายปัทมพันธ์ ปัทมสีแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกาบฟ้า พัชรโภคินกุล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิราธร มณีทอง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุจิตราภรณ์ ไพศรี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายภาณุพงศ์ อุณชาติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายวิษธร อันทราสี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางอังคณา พิณรัตน์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ