กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางเสาวลักษณ์ สาระมณี
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววาสนา เชิดหนองผือ
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวสุสิรา ฝ่ายสงฆ์
ครูผู้ช่วย
นายณัฐวัฒน์ วงธานี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ