กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัณฑิมา ทิศสีราช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนวลรดา ก้อนคำ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวหอมจันทร์ เจริญอินทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจตุพร ขันอาษา
ครูสอนภาษาจีน
Mr.Anik Barua
ครูสอนภาษาต่างประเทศ