กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศราวุธ จันทร์วิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวชนนิกานต์ อัศวจิตต์ภักดี
ครูผู้ช่วย
นายจิรายุ พันพิบูลย์
พนักงานราชการ